rebutting INC on their claims about the 666=title of the pope agenda.


Vicarius Filii Dei (Latin: Vicar or Representative of the Son of God) is a phrase used in the forged mediaeval Donation of Constantine to refer to Saint Peter. Some Protestant groups claim that it is a title of the Roman Catholic pope, and that the letters add up to 666, the “number of the beast” in the Book of Revelation. The Catholic Church dismisses the claim as an “anti-Catholic myth” and states that popes have never possessed such a title.The story seems to owe its modern origins to a written answer to a question published in an American Roman Catholic magazine, Our Sunday Visitor of 15 November 1914, in which a contributor, a priest, referred to the supposed title. The author who repeated the claim later in April 1915 then withdrew it. Among the errors he said he made was to mix up tiaras (about which the question was concerned) and mitres (the word he used in the answer). Though the magazine itself discussed the topic again in September 1917 and August 1941, it never denied the claim of the 1915 article that the title had appeared on the miter. Critics of the Seventh-day Adventist interpretation of the comment have argued that, firstly, if there was some secret Catholic title that the Church was denying, it would have been unlikely then to publish the “secret” in a widely available magazine read by people from all faiths. Secondly, they argue that if it was such a secret, and the questioner was asking about papal tiaras, why then would the priest-author have proceeded to answer a question he wasn’t asked, about supposedly secret mitres. When questioned, the magazine wrote to the Seventh-day Adventist Church to inform them that the contributing priest had gotten his facts wrong. The Seventh-day Adventist Church no longer regards the magazine article as anything other than an error and no longer promotes belief in the claim that Vicarius Filii Dei is a papal title.The Seventh-day Adventist Church abandoned the search for the ‘evidence’ after years of searching. However, some minority groups within the church still hold on to the belief that such a tiara with such a title existed. The search was resurrected by a minority of individual members when a member of the Church reproduced the original Our Sunday Visitor article, the article itself being treated as evidence that efforts of the Roman Catholic Church to ‘suppress’ the truth had failed. (Because the magazine’s claim was being used by anti-Catholic campaigners in the United States as proof that the pope was the antichrist, the magazine removed that particular issue from its archives, leading to further accusations of a Catholic conspiracy to suppress the ‘truth’.)

Though no other evidence apart from one article in one magazine in 1914, repeated in 1915, which subsequently stated twice that it had got its facts wrong, has ever been produced, and photographic evidence disproves claims about the 1939 papal coronation using a tiara with the words emblazoned on it, some groups, both within and outside of the Seventh-day Adventist Church, continue trying to prove both existence of such a papal title and of a tiara bearing the title.

Due to the failure to provide any evidence for the existence of the title over the two-thousand year history of the Roman Catholic Church, other than a forged mediaeval document and a mention in a minor magazine, subsequently disowned, and the failure of any of those promoting the claim to provide photographic evidence (while claiming a photograph exists) historians, academics and religious leaders view the story as a classic anti-Catholic urban legend, for which not the slightest shred of evidence has been found.

 
 
source: wikipedia
Advertisements
 1. #1 by Christian on August 20, 2011 - 8:05 pm

  Ang tawag diyan PALUSOT, maliwanag nilang idinideny ang paggamit ng titulong VICARIVS FILII DEI dahil kasi nga may pumuna, na iyan ay may katumbas na ‘666’, pero kung susuriin, ang TITULO NG PAPA NA VICARIUS CHRISTI, ay katumbas din ng salitang VICARIUS FILII DEI, dahil FLEWEN, si CRISTO AY SON OF GOD, titulo ni CRISTO IYAN.

  VICARIUS CHRISTI = VICAR OF CHRIST

  Since:

  CHRIST IS THE SON OF GOD

  VICARIUS FILII DEI = VICAR OF THE SON OF GOD

  VICAR OF CHRIST = VICAR OF THE SON OF GOD

  Therefore:

  VICARIUS CHRISTI = VICARIUS FILII DEI

  Kahit ano pa sabihin mo FLEWEN, nagpapalusot lang ang RELIHIYON mo.

  Sinabi ng KANILANG PAHAYAGAN iyan, KUNG HINDI IYAN TOTOO, sino ang NAGSINUNGALING? ANG INC BA? o Kayo?

  At kapag SINUNGALING, sa Diyos ba iyon o sa Diablo?

  • #2 by flewen on August 24, 2011 - 5:01 am

   malikot lang ang imahinasiyon mo kaya pinipilit mong ipasok ang ganyang argumento a vicarius Filii Dei na ginamit ito ng Santo papa, halatang hindi niyo kayangpuna-in ang larawan ng papal tiara na ipinoste ko at hanggang wrong conjecture na lamang ang style niyo para sabihing ganyan nga ang twag para sa santo papa. Wala kayong maipapakitang document from the Vatcan to prove that claim kaya ang istilo nyo, gamitin ang pumalpak na write-up ng isang catholic publishing para laman makapasok ang argumento ninyo which in fact it was disclaimed already by the owner of the first propagandist who are adventists that they were wrong with their propaganda kaya kahit ilang beses mo pang gumawa o kahit si aerial ng eisegesis, hindi iyan uubra sa akin, makikita mo…

   • #3 by Christian on August 24, 2011 - 5:26 am

    Basahin mo ang mga iba pang dokumento na nagpapatunay na ginamit ang VICARIUS FILII DEI na pantukoy sa PAPA…

    Patunayan mo na sablay na DOKUMENTO rin ang mga iyon,…hehehehe

    DETALYADONG TINALAKAY NI BROD. AERIAL ANG PAKSANG ITO SA KANIYANG BLOG..

    HIHINTAYIN NAMIN NA MATUTULAN MO IYON NG “PUNTO POR PUNTO”…

    HUWAG KANG PURO KUWENTO FLEWEN, LATAGAN MO KAMI NG EBIDENSIYA…

    HINDI PURO OPINIYON MO LANG ANG NABABASA NAMIN…

    KAYA NAGKAKAKONTRA-KONTRA SINASABI MO, HINDI KA MARUNONG MAG-QUOTE NG REFERENCE E…

    PURO SALITA MO LANG PINAPAIRAL MO EH….

    QUOTE FROM A REPUTABLE SOURCE PARA MAGANDA LABAN….HEHEHEHEHE

 2. #4 by Christian on August 20, 2011 - 8:07 pm

  Bukod diyan nagpakita rin ang BIBLE ng pagkakakilanlan, kung papaano lalong matitiyak na ang PAPA nga ang kinatuparan ng hula:

  Mukhang hindi mo binasa ng buo ang POST ni Brod. Aerial:

  Ang mga Katangian ng Taong may Pangalan na katumbas ng 666

  Sinasabi sa hula na ito ay tao na inihambing sa isang hayop. Sa anong hayop ba ito inihambing at ano ba ang mga katangian nito na lalong magpapatibay sa atin ng tunay na kinatuparan ng hula. Kanina ang binasa natin ay verse 18, itataas lang natin ang basa sa verse 11:

  Apocalypsis 13:11 “At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya’y nagsasalitang gaya ng dragon.”

  Ibinigay sa atin ang TATLONG KATANGIAN:

  1. “may dalawang sungay” – Nagtataglay siya ng dalawang sungay:

  2. “katulad ng sa isang kordero” – gagayahin ang kordero

  3. “nagsasalitang gaya ng dragon.” – ang kaniyang sasabihin ay salita o aral ng dragon

  Isa-isahin nating ipaliwanag ang mga katangiang ibinigay ng Biblia:

  1. May Dalawang Sungay

  Ano ba ang ibig sabihin ng “sungay” ano ba isinisimbulo nito?

  Amos 6:13 “Kayong nangagagalak sa isang bagay na walang kabuluhan na nangagsasabi; Di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga SUNGAY sa pamamagitan ng aming sariling KALAKASAN?”

  Ang sungay ayon sa Biblia ay Kalakasan, kaya ang taong tinutukoy na may bilang na 666 na may dalawang sungay ay nagtataglay ng dalawang kalakasan. Ano ba ang ibig sabihin ngKalakasan, kung ating babasahin sa Bibliang English ay ganito ang nakalagay:

  Amos 6:13 “Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us HORNS by our own STRENGTH?” [King James Version]

  Samakatuwid ang Kalakasan ay Strength sa English, na may meaning na:

  “STRENGTH – That property or quality of an animal body by which it is enabled to move itself or other bodies. We say, a sick man has not strength to walk, or to raise his head or his arm. We say, a man has strength to lift a weight, or to draw it. This quality is called also POWER and FORCE.” [Webster’s 1828 Dictionary]

  Makikita sa Dictionary na ang kasing kahulugan ng salitang Strength o Kalakasan ay POWER and FORCE o KAPANGYARIHAN at PUWERSA. Kaya sa madaling salita ang hinuhulaan dito ay isang tao na may DALAWANG URI NG KAPANGYARIHAN, iyon ang tinutukoy na DALAWANG SUNGAY na kaniyang taglay. Ilan ba at anu-ano ang KAPANGYARIHAN ng Papa? Sasagutin tayo ng isang Cardinal ng Iglesia Katolika:

  “The Popes were not only devoted SPIRITUAL FATHERS, but firm and valiant CIVIL GOVERNORS…” [Faith of Our Fathers, by James Cardinal Gibbons, p. 113]

  Sa Filipino:

  “Ang mga Papa ay hindi lamang matatapat na AMA NG KALULUWA, kundi matitibay at magigiting na mga GOBERNADOR SIBIL.”

  Pinatutunayan ng Cardinal ng Iglesia Katolika na ang Papa ay nagtataglay ng dalawang uri ng Kapangyarihan: KAPANGYARIHANG SPIRITUAL at KAPANGYARIHANG PAMPULITIKA, kapuwa saklaw ng Papa ang pamamahala sa Relihiyon at sa Gobiyerno. Pasok ang Papa sa unang katangian.

  2. Katulad ng isang Kordero

  Sino ba ang Kordero na binabanggit sa Biblia?

  Juan 1:29 “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”

  Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ang Cordero ng Diyos, samakatuwid siya ang gagayahin ng taong hinuhulaan sa Apocalypsis. Ano ba ang isa sa katangiang taglay ni Cristo na gagayahin ng taong ito?

  Colosas 1:18 “At SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA’Y NG IGLESIA; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

  Si Cristo ang ulo ng Iglesia niya. Ang Papa ba sa Roma ay ipinakikilala rin bilang ulo ng Iglesia? Isa namang Paring Katoliko ang sasagot sa atin:

  “The pope, therefore, as vicar of Christ, is the VISIBLE HEAD of CHRIST’S KINGDOM on earth, THE CHURCH, of which Christ Himself is the invisible head.” [Answer Wisely, by Rev. Martin J. Scott, p. 49]

  Sa Filipino:

  “Ang Papa, samakatuwid, bilang kahalili ni Cristo, ay ang NAKIKITANG ULO ng KAHARIAN NI CRISTO sa lupa, ang IGLESIA, kung saan si Cristo mismo ang di nakikitang ulo nito.”

  Sabi ng Pari ang Papa daw ay ang Nakikitang Ulo ng Iglesia dito sa lupa, si Cristo naman daw ang hindi nakikitang Ulo, samakatuwid para sa kanila ang Papa ang Ulo ng Iglesia sa Lupa, si Cristo naman ang Ulo ng Iglesia sa langit. May mababasa ba tayo sa Biblia na dalawa ang ulo ng Iglesia? Hindi lang iyon, hindi ba nasasakop ni Cristo ang lupa? Ang kaniya bang pamamahala ay sa langit lang?

  Mateo 28:18 “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.”

  Napakaliwanag na ang Papa ay nag-aangkin lamang ng kapangyarihang kay Cristo lamang ipinagkaloob ng Diyos, dahil ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa kaniya ng Ama sa langit man o sa lupa. Nabasa natin sa itaas na sinasabi nila na ang Papa ay may titulong VICARIUS CHRISTI [VICAR OF CHRIST], o KAHALILI NI CRISTO, samakatuwid hinahalinhan o pinapalitan ng Papa ang pamamahala ni Cristo sa Iglesia, hindi lang ginaya ang Cristo kundi nakipantay pa sa kaniya sa kapangyarihan. Puwede bang magkaroon ng KAHALILI o KAPALITAN si Cristo? Sasagutin sa atin iyan ng Biblia:

  Hebreo 7:24 “Datapuwa’t siya, sapagka’t namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang DI MAPAPALITAN.”

  Ang kapangyarihan, posisyon, at karangalang ibinigay ng Diyos kay Cristo kailan man ay hindi maaagaw ni mapapalitan ninoman. Ang pagsasabing ang Papa ay KAHALILI NI CRISTO ay maliwanag na pakikipantay at panggagaya sa Cordero ng Diyos na ito ay isang napakalaking kasalanan at kalapastanganan sa harap ng Diyos. Hindi lang iyon, kung ating lalawak-lawakan pa ang ating pagtalakay ay ginaya rin ng Papa na itinuturing na pinakamataas na Pari ang pananamit ni Cristo.

  “ANG PANANAMIT NG PARENG NAGMIMISA. Ang pareng gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Jesukristo noong umakyat sa bundok ng kalvario.” [Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko, Page 195]

  kaya pasok na naman sa ikalawang katangiang ibinigay ng Biblia ang Papa.

  3. Nagsasalitang Gaya ng Dragon

  Sino ba ang Dragon na ang salita nito ang gagayahin ng taong may bilang na 666 sa kaniyang pangalan?

  Apocalypsis 20:2 “At sinunggaban niya ang DRAGON, ang matandang ahas, na siyang DIABLO at SATANAS, at ginapos na isang libong taon,”

  Ang salita ng Dragon o ng Diablo at Satanas ang sasalitain ng taong ito, samakatuwid magtuturo siya ng aral ng Demonio, na ano ang mga ito?

  1 Timoteo 4:1 “Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa MGA ARAL NG MGA DEMONIO,”

  1 Timoteo 4:3 “NA IPINAGBABAWAL ANG PAGAASAWA, AT IPINAGUUTOS NA LUMAYO SA MGA LAMANGKATI, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.”

  Ang taong hinuhulaan ay magtuturo ng Pagbabawal ng pag-aasawa at paglayo o pagbabawal sa pagkain ng lamangkati o karne. Na mga aral ng demonio na katumbas ay salita ng Dragon. Na kapuwa natupad sa Iglesia Katolika dahil sa ito ang itinuro sa kanila?

  “Ang disiplina ng Iglesia (Katolika) ay ipinatupad buhat pa sa pasimula, sa pamamagitan ngPAGBABAWAL sa mga Sacerdote (o pari) NA MAG-ASAWA pagkatapos na sila’y maordena.” [Pananampalataya ng Ating mga Ninuno, sinulat ni James Cardinal Gibbons, tinagalog ng Paring si Rufino Alejandro, Page 396]

  “Sa ikalawang utos ay ipinaguutos ng Santa Iglesia sa atin na magayuno at HUWAG KUMAIN NG ANOMANG LAMANGKATI O KARNE sa mga araw ng ipinagbabawal niya.” [Siya Ang Inyong Pakinggan: Aral na Katoliko, sinulat ng Paring si Enrique Demond, Page 139]

  Iyan ang tutulan mo FLEWEN, PUNTO POR PUNTO, huwag kang kumuha ng mga PALUSOT na sagot sa amin. Magaling ang relihiyon mo sa FALSIFICATION NG MGA DOKUMENTO, mahusay MAG-COVER-UP ng mga EBIDENSIYANG MAAARING MAKAPINSALA SA INYO. Ultimo BIBLIA, nireretoke ng relihiyon mo. HINDI NAKAPAGTATAKA NA PAGTAKPAN NILA IYAN, AT BAWIIN ANG KANILANG MGA UNANG SINABI, KAYA SA HULI, SILA PA RIN ANG LILITAW NA SINUNGALING…

 3. #5 by Christian on August 20, 2011 - 8:18 pm

  Itatanong ko lang sa iyo, ANO BA RELIHIYON nung mga taong NAMEKE ng mga DOKUMENTO na kung tawagin ay “DONATION OF CONSTANTINE” na kung saan ay mababasa doon ang “VICARIUVS FILII DEI”? Ano relihiyon nila? HINDI BA PARA KANG UMIIHIP SA MANGKOK NA MAY HARINA NIYAN, kapag pinatunayan mo na KASINUNGALINGAN na may titulo ang PAPA na VICARIVS FILII DEI, lalabas na KAYO PA RIN ANG SINUNGALING…NASA INYO PA RIN ANG MGA TAONG NAGSINUNGALING?

 4. #6 by Christian on August 24, 2011 - 5:21 am

  Ito magaling na FLEWEN:

  MGA PUMALPAK NA DOKUMENTO DIN BA ITO?

  BASAHIN MONG MABUTI HEHEHEHEHE….

  “Et quantum ad primum, CUM PAPA SIT VICARIUS FILII DEI, sicut quod Deus fecit mediantibus creaturis tanquam mediantibus causis secundis, totus potus facere immediate per seipsum, ita papa saltem quantum ad potestatem jurisdictionis. Sicut omnes fideles regit mediantibus ecclesiae ministris, ita potest immediate per seipsum regere.”

  English Translation:

  “And as much as to the first, since THE POPE IS VICAR OF THE SON OF GOD, as that God made the creatures as if by means of the mediation of secondary causes, the whole he could do directly by himself, so the pope has at least as much power of jurisdiction. Similarly, he can govern directly all the faithful, or by means of the ministers of the Church.”

  [Volume 3 of SUMMA THEOLOGICAE by the Archbishop of Florence, Saint Anthony (1389 – 1459), was published in Venice. Title 22, chapter 5, section 16]

  Eto pa ang isa pa:

  “Et post Deum Imperator Apostolicus hoc approbat, (ut in ca. venerabilem. de electione. et ibi docto.) Ex quibus apparet, quòd Imperator Romanorum est dominus seu protector universàlis Christianorum. (et vide Abba. in c. novit de judi.* qui dicit communem esse opinionem), quòd Imperium à Deo sit; ET À PAPA IMMEDIATE, QUI EST VICARIUS FILII DEI.”

  English Translation:

  “After God’s Chief Apostle has given his approbation, … with which it is evident the Roman Emperor is lord or universal protector of Christians, etc., … supreme power is from God, AND NEXT THE POPE, WHO IS THE VICAR OF THE SON OF GOD.”

  [Thesaurus Christianae Religiones, Alphonsus Alvarez Guerrero, 1559, chapter LV (55), De Imperatore et eius authoritate, pg. 305, line 30, a second copy pg. 305, line 30:]

  Iyan MGA DOKUMENTONG IYAN, SINASABI NA ANG PAPA AY ANG VICAR OF THE SON OF GOD O “VICARIUS FILII DEI”

  Ano iyan sumablay din ba ang mga iyan? Hmmmmmm….
  .

  Tandaan mo sabi nga ni BROD. AERIAL sa BLOG niya;

  “HINDI MAHALAGA KUNG NAKASULAT MAN O HINDI SA KORONA NG PAPA ANG MGA KATAGANG “VICARIUS FILII DEI”, DAHIL ANG IMPORTANTE AY IPINAKIKILALA ANG PAPA NG IGLESIA KATOLIKA SA PAMAMAGITAN NITO, NA BILANG KATIBAYAN NA ITO AY KANIYANG TITULO, NA ISA SA EBIDENSIYA NA PINATUTUNAYAN NG BIBLIA NA PAGKAKAKILANLAN SA TAONG INIHALINTULAD SA HAYOP NA ANG KANIYANG PANGALAN o TITULO AY MAY KATUMBAS NA BILANG NA 666.”

  HINDI ANG KORONA ANG 666 FLEWEN, KUNDI ANG TITULONG “VICARIUS FILII DEI” NA IPINAPATUNGKOL SA PAPA…

  KAYA HINDI IMPORTANTE KAY NASA KORONA IYON NG PAPA O WALA….

  HEHEHEHEHE….VERY POOR FLEWEN…

 5. #7 by emmanuel on August 24, 2011 - 10:28 am

  Hahaha andito pala itong si Brod Christian, Brod Regards sa Boong Family nyo po hehe. Itong Blog ni Flewen eh nakakaawa. Walang kang makikitang HARD EVIDENCE sa mga sinasabi nya.

  • #8 by flewen on August 24, 2011 - 1:09 pm

   hard evidence iyon lahat, dahil kung hindi hard evidence ito, di mo na siguro ako nakitang sumasagot,as usual sa mga nasasaktan sa katotohanan.,.nagkukunwaring nakapuntos, sablay naman, kita naman siguro sa mga poste ko diba, ipit na ipit kayo..hhehe

   • #9 by Christian on August 24, 2011 - 10:38 pm

    Flewen is sa pagkakamali mo, ang iniisip mo KATOLIKO kausap mo, na puwede iyong hindi mo papakitaan ng mga EVIDENCE.

    Tandaan mo ang isang INC, hindi basta-basta naniniwala sa KUWENTO…

    SIGURO NAMAN HINDI MO NAPAPANSIN NA WALA KANG NAPAPANIWALANG INC…

    Kasi ang sistema mo…palagay mo KATOLIKO kausap mo…

    Sa isang KATOLIKO kasi…KUWENTUHAN lang ayos na eh…

    sa amin HINDI UBRA Iyan…

   • #10 by flewen on August 25, 2011 - 8:28 am

    Flewen is sa pagkakamali mo, ang iniisip mo KATOLIKO kausap mo, na puwede iyong hindi mo papakitaan ng mga EVIDENCE.

    pinakitaan kita ng maraming ebidensiya, hindi mo lang kayang matutulan dahil di mo kayang mapatunayan na ito ay mali, sorry ka na lang at hanggang suntok sa buwan lang ang kaya mo..

    Tandaan mo ang isang INC, hindi basta-basta naniniwala sa KUWENTO…

    SIGURO NAMAN HINDI MO NAPAPANSIN NA WALA KANG NAPAPANIWALANG INC…

    I don’t care kung INC ka man o hindi basta ako, inilalahad ko lamang ang kapalpakan ng inyong igleiglesiyahan, to tell you the fact, I had given you here lots of evidences pero binabale-wala niyo lang, eh sabagay a man who is blocked to accept facts won’t even care to read and listen to it. Ganyan ang nangyayari sa inyo ngayon.

    Kasi ang sistema mo…palagay mo KATOLIKO kausap mo…

    Sa isang KATOLIKO kasi…KUWENTUHAN lang ayos na eh…

    sa amin HINDI UBRA Iyan…

    ay hindi, marami na akong ebidensiyang pinakita rito, para sa iyo hindi pa rin ito ebidensiya? nakakatuwa ka naman. pati nga sa simpleng topic sa kung bakit hindi ako nakakapag-poste sa blog ni readme eh may video stream at written evidence pa nga iyan para lamang IPAMUKHA SA IYO ANG KA-IOKRITOHAN MO ? di ka ba nahihiya sa pinanggagawa mo dito?

 1. Refuting Mr. Aerial Cavalry about 666=title of the pope agenda « Apocalypsis Jesu Christi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: