Refuting Mr. Aerial Cavalry about 666=title of the pope agenda


http://www.youtube.com/watch?v=2JRL8GGZZMA

 

makikita mo dito ang mga tiara at ang magiging kahiya-hiyang reaksiyon ni Aerial patungkol dito.

Makikita natin ang kawalang muwang ni aerial patungkol sa mga sinabi ko noong una at sa kung papaano ko ito sinabing typo error lamang ito at ang pinipertain ko ang santo papa at hindi ang Iglesiya Katolika. Ipagpaumanhin ninyo mga kapatid kung nagkamali ako sa pag-type ng aking punto.

Ang nakakatawa lamang nito, hindi nagbabasa si aerial sa comment ko ditto sa blog nang sinabi kong:

“….oopss, there’s a mistake to my statement before, the one I am referring is the pope. that’s why I am speaking all the time in here about the INCs claim of 666 as the title of the pope, not of the church. so sorry for the typo error huh? ”

Source: https://apocalypsisjesuchristi.wordpress.com/2011/08/19/rebutting-inc-on-their-claims-about-the-666title-of-the-pope-agenda/#comments

Ngayon, balik sa argumento, bigyang pansin natin ang pag-twist ni aerial sa nakasulat sa bibliya:

Aerial said: Bukod diyan nagpakita rin ang BIBLE ng pagkakakilanlan, kung papaano lalong matitiyak na ang PAPA nga ang kinatuparan ng hula:

 Ang mga Katangian ng Taong may Pangalan na katumbas ng 666

Sinasabi sa hula na ito ay tao na inihambing sa isang hayop. Sa anong hayop ba ito inihambing at ano ba ang mga katangian nito na lalong magpapatibay sa atin ng tunay na kinatuparan ng hula. Kanina ang binasa natin ay verse 18, itataas lang natin ang basa sa verse 11:

Apocalypsis 13:11 “At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya’y nagsasalitanggayang dragon.”

Ibinigay sa atin ang TATLONG KATANGIAN:

1. “may dalawang sungay” – Nagtataglay siya ng dalawang sungay:

2. “katulad ng sa isang kordero” – gagayahin ang kordero

3. “nagsasalitanggayang dragon.” – ang kaniyang sasabihin ay salita o aral ng dragon

Isa-isahin nating ipaliwanag ang mga katangiang ibinigay ng Biblia:

1. May Dalawang Sungay

Ano ba ang ibig sabihin ng “sungay” ano ba isinisimbulo nito?

Amos 6:13 “Kayong nangagagalak sa isang bagay na walang kabuluhan na nangagsasabi; Di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga SUNGAY sa pamamagitan ng aming sariling KALAKASAN?”

Ang sungay ayon sa Biblia ay Kalakasan, kaya ang taong tinutukoy na may bilang na 666 na may dalawang sungay ay nagtataglay ng dalawang kalakasan. Ano ba ang ibig sabihin ngKalakasan, kung ating babasahin sa Bibliang English ay ganito ang nakalagay:

Amos 6:13 “Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us HORNS by our own STRENGTH?” [King James Version]

Samakatuwid ang Kalakasan ay Strength sa English, na may meaning na:

“STRENGTH – That property or quality of an animal body by which it is enabled to move itself or other bodies. We say, a sick man has not strength to walk, or to raise his head or his arm. We say, a man has strength to lift a weight, or to draw it. This quality is called also POWER and FORCE.” [Webster’s 1828 Dictionary]

Makikita sa Dictionary na ang kasing kahulugan ng salitang Strength o Kalakasan ay POWER and FORCE o KAPANGYARIHAN at PUWERSA. Kaya sa madaling salita ang hinuhulaan dito ay isang tao na may DALAWANG URI NG KAPANGYARIHAN, iyon ang tinutukoy na DALAWANG SUNGAY na kaniyang taglay. Ilan ba at anu-ano ang KAPANGYARIHAN ng Papa? Sasagutin tayo ng isang Cardinal ng Iglesia Katolika:

“The Popes were not only devoted SPIRITUAL FATHERS, but firm and valiant CIVIL GOVERNORS…” [Faith of Our Fathers, by James Cardinal Gibbons, p. 113]

Sa Filipino:

“Ang mga Papa ay hindi lamang matatapat na AMA NG KALULUWA, kundi matitibay at magigiting na mga GOBERNADOR SIBIL.”

Pinatutunayan ng Cardinal ng Iglesia Katolika na ang Papa ay nagtataglay ng dalawang uri ng Kapangyarihan: KAPANGYARIHANG SPIRITUAL at KAPANGYARIHANG PAMPULITIKA, kapuwa saklaw ng Papa ang pamamahala sa Relihiyon at sa Gobiyerno. Pasok ang Papa sa unang katangian.

 

Sagot: ang kapangyarihang ibig mong sabihin ay hindi kailanman para sa Iglesiya katolika, ang binabase mong gawa ni Fr. Gibbons ay binaluktot mo lamang para sabihing may dalawang kapangyarihang tinataglay ang santo papa. Ang ibig pahiwatig lamang ni Gibbons nito ay ang coverage ng kanyang awtoridad habang ang buong europa noong panahon ay nagbibigay pugay ng lubos sa santo papa, kaya sablay ang argumento mo.

2. Katulad ng isang Kordero

Sino ba ang Kordero na binabanggit sa Biblia?

Juan 1:29 “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”

Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ang Cordero ng Diyos, samakatuwid siya ang gagayahin ng taong hinuhulaan sa Apocalypsis. Ano ba ang isa sa katangiang taglay ni Cristo na gagayahin ng taong ito?

Sagot: walang ginaya ang mga santo papa kay Hesus, tinanggap lamang nila ang autoridad na ibinilin ni Hesus kay San Pedro, ang pagkakagawa mo ng wrong connection ay sadyang marahas at walang silbi, at dito makikita na dinidivert mo ang atensiyon ng mga mambabasa na instead ifocus sa claim na may nakaukit na ‘Vicarius Filii Ddei” sa tiara ng Santo Papa eh dinadaan mo sa eisegesis na lubhang hindi masustansiya,

Colosas 1:18 “At SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA’Y NG IGLESIA; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

Si Cristo ang ulo ng Iglesia niya. Ang Papa ba sa Roma ay ipinakikilala rin bilang ulo ng Iglesia? Isa namang Paring Katoliko ang sasagot sa atin:

“The pope, therefore, as vicar of Christ, is the VISIBLE HEAD of CHRIST’S KINGDOM on earth, THE CHURCH, of which Christ Himself is the invisible head.” [Answer Wisely, by Rev. Martin J. Scott, p. 49]

Sagot: siya lamang ang naging VISIBLE HEAD- meaning representative at hindi siya ang tuwirang ginaya niya ang pagka-ULO ni Hesus sa Iglesiya katolika, Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng representative right?  lubhang malikot lang ang pag-iisip mo para gawing kaparehas ang pagka-ULO ng mga santo papa kay Hesus, isa iyang kahabagan.

Sa Filipino:

“Ang Papa, samakatuwid, bilang kahalili ni Cristo, ay ang NAKIKITANG ULO ng KAHARIAN NI CRISTO sa lupa, ang IGLESIA, kung saan si Cristo mismo ang di nakikitang ulo nito.”

Sabi ng Pari ang Papa daw ay ang Nakikitang Ulo ng Iglesia dito sa lupa, si Cristo naman daw ang hindi nakikitang Ulo, samakatuwid para sa kanila ang Papa ang Ulo ng Iglesia sa Lupa, si Cristo naman ang Ulo ng Iglesia sa langit. May mababasa ba tayo sa Biblia na dalawa ang ulo ng Iglesia? Hindi lang iyon, hindi ba nasasakop ni Cristo ang lupa? Ang kaniya bang pamamahala ay sa langit lang?

Sagot: IISA LANG ANG ULO NG IGLESIYA, si Krsto Hesus lamang, ngunit ang Santo papa ang kanyang representative sa lupa kaya he is the visible head. It is stated in the key that was entrusted by Jesus to St. Peter to tend His sheep and feed His lambs, papaanong hindi ito mababasa sa Bibliya eh kitang kita ang sinabi :

John 21:15-17 [DRV]

15 When therefore they had dined, Jesus says to Simon Peter: Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him: Yea, Lord, you know that I love you. He said to him: Feed my lambs. 16 He says to him again: Simon, son of John, do you love me? He said to him: yea, Lord, you know that I love you. He said to him: Feed my lambs. 17 He said to him the third time: Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he had said to him the third time: Do you love me? And he said to him: Lord, you know all things: you know that I love you. He said to him: Feed my sheep.

At iyan ang ibig sabihin kung bakit naging visible head ang santo papa, dahil gaya ni San Pedro, binigyan sila ng authority to care to His flock dahil this is the time when Jesus is implicitely handing over the authority to St.peter and His apostles.

Sabi mo: Mateo 28:18 “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.”

Napakaliwanag na ang Papa ay nag-aangkin lamang ng kapangyarihang kay Cristo lamang ipinagkaloob ng Diyos, dahil ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa kaniya ng Ama sa langit man o sa lupa. Nabasa natin sa itaas na sinasabi nila na ang Papa ay may titulong VICARIUS CHRISTI [VICAR OF CHRIST], o KAHALILI NI CRISTO, samakatuwid hinahalinhan o pinapalitan ng Papa ang pamamahala ni Cristo sa Iglesia, hindi lang ginaya ang Cristo kundi nakipantay pa sa kaniya sa kapangyarihan. Puwede bang magkaroon ng KAHALILI o KAPALITAN si Cristo?

Sagot: hindi kailanman nang-akin ang mga Santo papa sa kapangyarihang si Kristo lamang ang makakagawa, ang sinusunod lamang ng mga successors ni San Pedro ay ang autoridad na binigay ni Hesus sa kanyang mga apostol at ang mas binigyan ng privilege nito ay si San Pedro., ang unang Santo papa. Atgayang poste mo, wala kang naipakitang ebidensiya na totoo ang vicarius Filii Dei at ang taktika mo ngayon ay gusto mong palitawin na ang pagiging kahalili ay kapantay o ninanakaw ang kapangyarihan na dapat lamang sa ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ang pagiging VICAR  ay nanganganhulugang siya ang spokesperson o TAGAPAGSALITA ni Kristo, hindi KAPALITAN ni Kristo. Hala basa sa depinisiyon nito:

New Advent:

“Vicar= In canon law, the representative of a person clothed with ordinary ecclesiastical jurisdiction.”

 

Source: http://www.newadvent.org/cathen/15401a.htm

 

Or let’s make it directly “Vicar of Christ”:

“A title of the pope implying his supreme and universal primacy, both of honour and of jurisdiction, over the Church of Christ. It is founded on the words of the Divine Shepherd to St. Peter: “Feed my lambs. . . . Feed my sheep” (John 21:16-17), by which He constituted the Prince of the Apostles guardian of His entire flock in His own place, thus making him His Vicar and fulfilling the promise made in Matthew 16:18-19.”

 Source: http://www.newadvent.org/cathen/15403b.htm

 

So kung iintindihin natin iyang mga artikulong ipinoste ko, walang mababasa diyan na ang pagiging vicar of Christ ay pinapantay niya ang kanyang sarili kay Hesus, baga’y isa itong kuwentong guni guni ni Aerial kaya hindi nagging kapani-paniwala ang kanyang mga wrong connections.

 Sabi mo: Sasagutin sa atin iyan ng Biblia:

Hebreo 7:24 “Datapuwa’t siya, sapagka’t namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang DI MAPAPALITAN.”

 

Sagot: hindi nga pinalitan ang pagka-ULO ng isang santo papa sa Iglesiyang tatag ni Kristo sa pagiging ULO ni Hesus ng kanyang binuong Iglesiya eh dahil ang pagka-ulo lamang ng santo papa ay ang kapangyarihang pamahalain ang mga ministro at mga tagapangalaga at mga mananampalataya ng Iglesiyang tatag ni Kristo, kaya huwag maging malikot ang pag-iisip ha. Pakitaan mo ako ng Vatican document na nagsasabing pinalitan ng santo Papa ang pagka-ULO ni Kristo sa Kanyang tatag na iglesiya?

Ang kapangyarihan, posisyon, at karangalang ibinigay ng Diyos kay Cristo kailan man ay hindi maaagaw ni mapapalitan ninoman.

Sagot: hindii inagaw ng santo papa ang kapangyarihang lubos ni Kristo, dahil ito lamang ay privilege na ibinigay mismo ni Hesus sa Kanyang mga tagasunod at lalo na kay San Pedro na EXCLUSIBONG binigyan ng pribilehiyong alagaan at pakainin ang kanyang mga tupa.

 sabi mo: Ang pagsasabing ang Papa ay KAHALILI NI CRISTO ay maliwanag na pakikipantay at panggagaya sa Cordero ng Diyos na ito ay isang napakalaking kasalanan at kalapastanganan sa harap ng Diyos. Hindi lang iyon, kung ating lalawak-lawakan pa ang ating pagtalakay ay ginaya rin ng Papa na itinuturing na pinakamataas na Pari ang pananamit ni Cristo.

Sagot: huwag kang mang-imbento ng senariyo aerial dahil hindi uubra iyang haka haka mo. Hindi kailanman pinapantay ng Iglesiya katolika ang pagka-ULO ng mga santo Papa sa pagka-ULO ni Kristo. Ang ginagawa mo lamang ay gumawa ng guni guni para sabihing pinapantay namin ang pagiging representative ng mga santo papa sa Iglesiyang tatag ni Kristo.

“ANG PANANAMIT NG PARENG NAGMIMISA. Ang pareng gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Jesukristo noong umakyat sa bundok ng kalvario.” [Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko, Page 195]

Sagot: walang masama sa pagsunod sa yapak ni Kristo, sabi pa ng Biblia:

1 Cor. 11:1 [ESV]

Be imitators of me, as I am of Christ. Now I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I delivered them to you.

Now, see? Walang problema kung you will imitate Christ’s deeds and customs and what he taught us.

Sabi mo: kaya pasok na naman sa ikalawang katangiang ibinigay ng Biblia ang Papa.

3. Nagsasalitang Gaya ng Dragon

Sino ba ang Dragon na ang salita nito ang gagayahin ng taong may bilang na 666 sa kaniyang pangalan?

Apocalypsis 20:2 “At sinunggaban niya ang DRAGON, ang matandang ahas, na siyang DIABLO at SATANAS, at ginapos na isang libong taon,”

Ang salita ng Dragon o ng Diablo at Satanas ang sasalitain ng taong ito, samakatuwid magtuturo siya ng aral ng Demonio, na ano ang mga ito?

1 Timoteo 4:1 “Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa MGA ARAL NG MGA DEMONIO,”

1 Timoteo 4:3 “NA IPINAGBABAWAL ANG PAGAASAWA, AT IPINAGUUTOS NA LUMAYO SA MGA LAMANGKATI, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.”

Sagot: ang sinasabi mong nagtuturo na ipinagbabawal ng pag-aasawa sa mga pari at mga madre ay sadyang guni-guni mo na naman. Hindi ito itinuro ng Iglesiya Katolika sa buong mga mananampalataya kung hindi isa lamang disiplina/ batas para sa mga mananampalatayang gustong maging pari o madre. Ang bersikulong ipinoste mo kasi ay hindi lapat sa mga mananampalataya sa Iglesiya Katolika alam mo ba kung bakit? Dahil ang sinasaad diyan eh itinuturo o isinasadoktrina ito, taliwas sa celibacy ng mga pari na isang porma ng disiplina. Kahalintulad din ito sa ginawa at napagdesisiyunan niSan Pablo, sabi niya:

1 Corin. 7:1 [DRV]

“Now concerning the things whereof you wrote to me: It is good for a man not to touch a woman.”

Kitang kita na ok naman pala sa isang lalaki na hindi hawakan ang isang babae, na ayon sa kanyang kalooban.

At ano pa ang sinabi niSan Pablopatungkol sa celibacy”

1 Cor. 7:8

“Now to the unmarried and to widows, I say: it is good thing for them to remain as they are, as I do.”

Ibig sabihin diyan, ikinasaya niSan Pablona it is good din pala na hindi mag-asawa, kaya nga’t kaparehas din ito sa sitwasyon sa mga pari at madre ng Iglesiya katolika kung hindi man nila kayang kontrolin ang kanilang sarili, ano ang sinabi?

1 Cor. 7: 9

But if they do not contain themselves, let them marry. For it is better to marry than burnt.

So maraming mga insidente rin na ang mga malibog na mga pari at mga madre ay nagsi-alisan sa kanilang tungkulin at nagsipag-asawa at yung mga nakagawa ng malaking kasalanan ay pinag-uusig sa pamamagitan ng jury at ang civil court.

Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ni San Pablo sa hindi pag-aasawa bilang personal na call?

1 Cor. 7: 7

For I would that all men were even as myself. But every one has his proper gift from God: one after this manner, and another after that.

 

In short, isa itong gift ang hindi pag-aasawa na kasingparehas rin sa mga nagsipag-asawa Aerial, ngayon, kontrahin mo ang bersikulo at makikita natin kung papaano ka mag-eisegete ng mga bersikulo.

 sabi mo: Ang taong hinuhulaan ay magtuturo ng Pagbabawal ng pag-aasawa at paglayo o pagbabawal sa pagkain ng lamangkati o karne. Na mga aral ng demonio na katumbas ay salita ng Dragon. Na kapuwa natupad sa Iglesia Katolika dahil sa ito ang itinuro sa kanila?

Sagot: hindi ito isang doktrina, kung hindi isa lamang disiplina na exclusive lamang sa mga nagpapari o nagmamadre, pakitaan mo ako ng Catholic Document na nagssabing ang hindi pag-aasawa ng mga pari at madre ay isang doktrina o turo?

“Ang disiplina ng Iglesia (Katolika) ay ipinatupad buhat pa sa pasimula, sa pamamagitan ngPAGBABAWAL sa mga Sacerdote (o pari) NA MAG-ASAWA pagkatapos na sila’y maordena.” [Pananampalataya ng Ating mga Ninuno, sinulat ni James Cardinal Gibbons, tinagalog ng Paring si Rufino Alejandro, Page 396]

Sagot: nandiyan na ang punto, hindi ito isang doktrina, kung hindi exclusibong disiplina lamang sa mga pari at madre, ikaw na rin ang bumasag ng iyong argumento.

“Sa ikalawang utos ay ipinaguutos ng Santa Iglesia sa atin na magayuno at HUWAG KUMAIN NG ANOMANG LAMANGKATI O KARNE sa mga araw ng ipinagbabawal niya.” [Siya Ang Inyong Pakinggan: Aral na Katoliko, sinulat ng Paring si Enrique Demond, Page 139]

 Sagot: ang pagtuturo patungkol sa fasting ay sadyang ginawa rin ng mga apostol at ni kristo mismo basa!

SI Kristo ang nag-utos nito, sabi Niya:

Matthew 16: 16-17

“16 And when you fast, be not as the hypocrites, sad. For they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Amen I say to you, they have received their reward. 17 But you, when you fast, anoint your head and wash your face; 18 that you appear not to men to fast, but to your Father who is in secret: and your Father who sees in secret, will repay you.

 

Sige, tutulan mo ang utos ni Kristo.

Eto pa oh:

Acts 13:2-3

2 And as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Ghost said to them: Separate me Saul and Barnabas, for the work whereunto I have taken them. 3 Then they fasting and praying and imposing their hands upon them, sent them away.

Ano ba ang ibig ipahiwatig bersikulong ipinoste ni Aerial?

Puntuhin natin ha, na ang bersikulong yaon ay nagpipertain sa mga Gnostics, the Marcionites, the Encratites, the Manicheans, and other ancient heretics, who absolutely condemned marriage, and the use of all kind of meat; because they pretended that all flesh was from an evil principle.

 

Tanong: did the Catholic Church pertain Marriage and eating of all kinds of meat as an evil principle? No!,

Why Jesus prophesied that his followers would fast and why Jesus gave instructions on how to fast if for you, fasting is ungodly?

 

 

Sabi mo: Iyan ang tutulan mo FLEWEN, PUNTO POR PUNTO, huwag kang kumuha ng mga PALUSOT na sagot sa amin.

Sagot: sinagot ko lang ang nararapat. At wala kang napatunayan sa poste mo, maraming eisegesis.

Sabi mo: Magaling ang relihiyon mo sa FALSIFICATION NG MGA DOKUMENTO,

Sagot: ikaw lang ang nang-iimbento na ang Iglesiya katolika ay mahilig sa falsification of documents, baka kayo lang iyan, sinagot na kita ng tama, may ebidensiya pa akong picture, pero hindi mo matutulan kung papaano sa picture na ipinoste ko eh walang naka-ukit na Vicarius Filii Dei eh gayong great fan ka ng gawa ng mga adventists at ang pagkakamali ng isang Catholic publishing. Sinagot lang kita ng tama.

 Sabi mo: mahusay MAG-COVER-UP ng mga EBIDENSIYANG MAAARING MAKAPINSALA SA INYO.

Sagot: kalokohan iyan Aerial, wala kaming kinocover-up, sinasagot ka lang namin ng tama

Sabi mo: Ultimo BIBLIA, nireretoke ng relihiyon mo. HINDI NAKAPAGTATAKA NA PAGTAKPAN NILA IYAN, AT BAWIIN ANG KANILANG MGA UNANG SINABI, KAYA SA HULI, SILA PA RIN ANG LILITAW NA SINUNGALING…

Sagot:  mahilig ka sa imbensiyon, akalain mo ha, nanggagala-iti sa pagposte ng isang pumalpak na artikulo ng isang Catholic publishing habang dinideny ang katotohanang wala naman palang nakaukit o isang titulo ang Vicarius Filii Dei sa santo papa. Kahabagan iyan.

 Hala, eto oh mga pictures ng mga santo papa na nakasuot ng Tiara.

Papal Tiara as an evidence that "Vicarius Filii Dei" was not inscripted on it.

Pope Pius X wearing a tiara. note: Aerial, meron ba talagang nakalagay na Vicarius Filii Dei diyan?Pope Pius XI crowned with a tiara. Oh Aerial, meron ba talag?

Mag-isip isip ng isa, dalawa, tatlo.

Dare ko sa iyo: dahil fan ka sa pumalpak na artikulo about vicarius filii dei, pakitaan mo ako ng picture na sinasabing nakaukit ang title na ito sa tiara. Dinadaan mo sa eisegesis kasi eh para mapagtakpan lamang ang kahihiyang na-experience rin ng mga original accusators nito.

Advertisements
 1. #1 by emmanuel on August 24, 2011 - 9:35 am

  Sa iyong paliwanag malinaw na malinaw, na si Apostol Pedro ang Unang Papa sa Roma. Tama?
  Ang Santo Papa ang nagdedesisyon sa mga bumabangon na suliranin sa loob ng Iglesia. Tama?
  So it means Flewen na ang unang Executive Apostle at that time ay si Apostol Pedro. Tama?

  • #2 by flewen on August 24, 2011 - 9:39 am

   oo, at ano ngayon ang motibo mo?

   • #3 by emmanuel on August 28, 2011 - 4:46 am

    Magbasa ka nga ng Bibliya ulit Flewen. Nakakahiya ang mga Sagot mo haha. Saan mo mababasa na si Apostol Pedro ang nagpapasya ukol sa mga Suliranin ng unang Iglesia Ni Cristo.
    Si Apostol Santiago ang Leader ng mga Apostol noong Araw at hindi si Apostol Pedro.

   • #4 by flewen on August 28, 2011 - 9:45 am

    ows, bakit naman ako mahihiya kung tama naman ang sinasabi ko dito? the one you are referring is that apostle james who is thought to say something more during the council, pero did you know that even if st. james did that eh, he still waited for the final decision of st. peter? read the 1st 12 chapters of acts where you can read the primacy of st. peter amongst the apostles..

 2. #5 by emmanuel on August 24, 2011 - 9:38 am

  Puro ka eisegesis na nalalaman haha, sablay naman ang mga paliwanag mo Flewen. Ang hina – hina ng Blogs mo. Walang saysay at puro kasinungalingan lang at pagpapalusot ang ginagawa mo haha. Walang karne ang mga sinasabi mo Pare.

  • #6 by flewen on August 24, 2011 - 9:43 am

   eh toto naman talga na eiseges ang format ng argumento ni aerial ah. and besides it is being refuted and sa huli eh semplang pala ang panganghoy ng mga events ni Aerial, in short, even if he used verses, when studied will only result of failure to exegete the other verse that I quoted kasi nga, literalist eh. in short, personal interpretation niya lang iyan.. hindi mo ayang matutulan noh, dahil nga, truth hurts.

 3. #7 by Christian on August 24, 2011 - 10:15 am

  TATAPATIN KITA FLEWEN, HINDI AKO KUMBINSIDO SA MGA SAGOT MO…DAHIL ANG MGA TALATANG GINAGAMIT MO, NAIPALIWANAG NA SA AMIN NG MGA MINISTRO NAMIN…

  HINDI MALINAW ANG IYONG MGA PAGTUTOL DAHIL HALOS IPINION BASED ANG LAHAT…

  GUMAGAMIT KA NG TALATA, PERO VERY OBVIOUS NA MALI ANG PAGGAMIT MO…

  IKAW LANG ANG NANINIWALA NA SEMPLANG SI BROD. AERIAL…

  SABI KO NGA SA IYO…KAY MAY NAKALAGAY SA TIARA NA 666, KAY WALA…HINDI IYON MAHALAGA…DAHIL ANG TITULO NA “VICARIUS FILII DEI” ANG MAY NUMERONG ‘666’, HINDI IYONG KORONA…

  KAYA KAHIT NA NASA KORONA IYAN O WALA…IT DOESN’T PROOF AT ALL NA HINDI NGA SIYA ANG KINATUPARAN NG HULA…

  KAYA HUWAG MONG IPAGPILITAN ANG BALUKTOT MONG KATUWIRAN DAHIL, KAHIT ANO PA SABIHIN MO…MALIWANAG NA IPINANTAWAG IYAN SA PAPA….KAHIT NA IDENY MO PA NA HINDI IYAN TITULO NG PAPA…INAMIN IYAN NG MISMONG AKLAT NG SUNDAY VISITOR:

  “THE POPE CLAIMS TO BE THE VICAR OF THE SON OF GOD, while the Latin words for this DESIGNATION are not inscribed, as anti-Catholics maintain, on the Pope’s tiara”. [Our Sunday Visitor, 11, No. 14, July 23, 1922.]

  SO TALAGANG SIYA AY NAG-AANGKIN NA SIYA AY “VICAR OF THE SON OF GOD” IN LATIN “VICARIUS FILII DEI”…

  Alam naming sasagutin iyan ni Brod. Aerial, oh umpisahan mo nang sagutin ang UNANG DALAWANG POST NIYA…

  NARITO ANG MGA LINKS:

  TUNGKOL SA KUNG ALING IGLESIA ANG ITINATAG NI CRISTO

  http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/08/sagot-kay-flewen-part-1-hindi-iglesia.html

  AT TUNGKOL SA PAGLUHOD SA MGA REBULTO

  http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/08/sagot-kay-flewen-part-2-katoliko.html

  Hihintayin namin na sagutin mo rin iyan ng PUNTO POR PUNTO…

  ANG MASASABI KO LANG SUBUKAN MO NAMAN MAKIPAGDEBATE SA AMING MINISTRO, PARA NAMAN MAPABILIB MO KAMI NA TALAGANG MAGALING KA…AT HUWAG MONG IPAGHAMBOG NA NATALO MO ANG ISANG KAPATID NAMING DIAKONO…

  MINISTRO TALUNIN MO…AT NANG MAPAHANGA MO KAMI…

  • #8 by flewen on August 24, 2011 - 2:25 pm

   wow, hindi ka kumbinsido ngunit ginamit ng inyong pasugo ang Vicarius Filii Dei sa tiara ay sadyang tinatago mo na ngayon, aaminin mo ba talaga iyang kapalpakan ng inyong pasugo?> marami kang alibi eh.

   pngalawa, hindi iyan opinion based pre, bible based iyan, dahil kung opinyon ko lang iyan, mas lalong opiniion lang ni aerial iyang pinagsasabi niya, eh ka nga, sriling interpretasiyon, sino ba ang nagturo sa kanya ng ganyang interpretasiyon, ang sarili niya? malamang OO.

   ngayon, sa kaso ng sinasabi mong ginamit kuno, huwag mong bilugin ang mga mambabasa, alam mo naman siguro ang kaibahan sa description sa title right? so yung sinasabi mong artikulo sa sunday visitor, refuted ko na iyan, kaya nga ang sabi ko sa iyo, maghanap hanap ka pa ng mga matitibay na ebidensiya diyan dahil ang lolo mong mga adventists, aminado at wala silang napatunayan kaya nanahimik na lamang sila diyan, eh ka nga, suntok sa buwan. o diba?

   pangatlo, don’t worry, nkaha-in na angpangalawang rebuttal ko sa kanya patungkol sa iglesiyang tatag ni Kristo at sa mga imahe, maghanda ka ha…hehehe

 4. #9 by Christian on August 24, 2011 - 10:27 am

  Idagdag mo na rin ito sa mga TUTUTULAN mo, kasi maliwanag na sinasabi mo diyan sa POST MO na si PEDRO ANG UNANG PAPA…

  Kaya isama mo na rin ito sa sasagutin mo narito ang LINK…

  WAS PETER REALLY WAS THE FIRST POPE OF THE CATHOLIC CHURCH?

  Aabangan din namin ang SAGOT mo diyan sa ISSUE na iyan…

  • #10 by flewen on August 24, 2011 - 1:11 pm

   ows, darating din tayo diyan, so ano ang kuneksiyon nito sa poste ko as of now? oh diba? napakalayo?

   • #11 by Christian on August 24, 2011 - 1:49 pm

    97 years na ang INC FLEWEN, and not even a SINGLE CATHOLIC DEFENDER, proved that the INC’s teachings is false…

    Buwan-buwan napakaraming CATHOLIC ang binabautismuhan sa INC, at walang ginagawa ang SIMBAHAN para mapigil ang paglipat ng inyong mga miyembro sa amin.

    Kung nasa KATOTOHANAN kayo at kayo ang TUNAY na Relihiyon…Bakit wala kayong aksiyon sa mga nangyayaring iyan?

    KUNG MAY KAKAYAHAN KA TALAGA NA PATUNAYANG MALI ANG ARAL NG INC, BAKIT HINDI KA LUMANTAD AT HUMARAP SA AMING MINISTRO SA ISANG PUBLIC DEBATE…

    Dahil sa totoo lang…very ineffective ang pamamaraan mo…

    WALA KANG NAPAPANIWALANG NI ISANG INC DITO SA MGA SINASABI MO SA BLOG MO…

    TALUNIN MO MINISTRO NAMIN SA HARAP NG MARAMING TAO…IYAN ANG TUNAY NA TAGUMPAY NA MAAARI MONG IPAGYABANG KAHIT KANINO…

    DAHIL SA TOTOO LANG…ISA LANG ANG MASASABI KO…1914 PA INILALAMPASO NA KAYO NG INC SA DEBATE…

    NGAYON PA KAYA…NA LAGANAP NA ANG INC SA BUONG MUNDO?

   • #12 by flewen on August 24, 2011 - 2:14 pm

    Mr. Christian, kahit buwan buwan pa iyang pinagsasabi mong napapabawtismuhan mo sa paniniwalang peke at inimbent ni manalo, wala akong care diyan at isa pa, uulitin ko sa iyo ha, the only prey that your manmade church can be fooled are Filipinos. So why care if we have Africa, US and the rest of the world, can you do that? no! because your church is more on Filipino propaganda rather than fooling other nationalities.

    Now, about your bali-balikung claims na naman, you are another sef-proclaimed winner!!! hahaha, why? because even your co-churchmate who are posting to readme’s blog asked me: “may nananalo ba sa debate?” or saying “wala nman talagang nananalo sa debate eh”. dun lalabas ang double standard ninyo pre kaya nga I am confident that bal-bliko ang mga prinsipyo ninyo.

    Another thing, the church made lots of solutions to that, and good to say, the church grown so fast and many already understand what truly the church teaches. Typical proofs were the Anglicans turning to be Catholics and Orthodox Churches go back to the Catholic Church, now your concern about Filipinos cnverting to INC is just petty case, where are you now in the figures of world religions?… O.000% lang kayo, so petty as in, small unknown church.

    About the CFD, go to Davao nga, doon sa Rizal Park, makikita mo how INCs are becoming laughing stocks in debates. hehehe.

 5. #13 by Christian on August 25, 2011 - 1:10 am

  Talagang wala kang CARE sa mga Brothers and Sisters mo na lumilipat sa INC, kasi nga hindi naman ninyo sinusunod talaga ang Biblia…

  Sabi sa BIblia:

  Jude 1:23 “At ang iba’y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy; at ang iba’y inyong kahabagan na may takot; na inyong kapootan pati ng damit na nadungisan ng laman.”

  Sabi ng Biblia, ang IBA’Y ILIGTAS , AGAWIN SILA SA APOY…

  Ganiyan ang nasa tunay na relihiyon, may pagmamalasakit sa miyembro.

  Naniniwala kayo na mapapahamak sila pag sumama sila sa amin. Pero hindi ninyo sila mapigilan, kapag gusto na nilang umalis.

  Gaya ng kaibigan kong sakristan na naging INC. Nung siya’y nagsusuri sa INC, patuloy pa rin siyang nagsisimba at nagsasakristan.

  Bawat leksiyon na kaniyang natutunan, itinatanong niya sa Pari, Maraming beses na hindi makasagot sa kaniya yung Pari, hanggang sa dumating sa punto, na sinabihan na lang siya nung Pari na,

  “IGINAGALANG KO ANG IYONG PASIYA, KUNG SA PANINGIN MO IYANG PUPUNTAHAN MO ANG TAMA…”

  Kaya pagkatapos nun…nagpatuloy na siya sa Iglesia, at ngayon siya’y isa nang Diakono ang asawa naman niya’y naging Choir.

  KAYA NGA PATULOY KAYONG MAUUBOS, DAHIL WALA KAYONG MAGAWA SA PAG-ALIS NG MGA NAGIGISING NINYONG MGA KAANIB NA HINDI SARADO ANG PAG-IISIP NA KAMUKHA MO.

  Nananaginip ka LAGANAP NA ANG INC SA MAHIGIT 88 BANSA SA DAIGDIG, AT MAHIGIT NANG ISANG 100 NA LAHI NG MGA TAO ANG MGA KAANIB NITO….

  PASENSIYA KA KUNG HINDI MO IYAN ALAM…OBVOIUS NAMAN NA WALA KANG ALAM SA INC EH…NANGHUHULA KA LANG.

  • #14 by flewen on August 25, 2011 - 8:23 am

   Talagang wala kang CARE sa mga Brothers and Sisters mo na lumilipat sa INC, kasi nga hindi naman ninyo sinusunod talaga ang Biblia…

   actually, I am saddened to them but since they’ve chosen to follow the heresy of manalo, well what can I do but just to not giving care to them because they chose your leader than the true church made by Christ.

   Sabi sa BIblia:

   Jude 1:23 “At ang iba’y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy; at ang iba’y inyong kahabagan na may takot; na inyong kapootan pati ng damit na nadungisan ng laman.”

   Sabi ng Biblia, ang IBA’Y ILIGTAS , AGAWIN SILA SA APOY…

   alam mo, the verse entails to the fact that the Catholic Church is doing ecumenism to other religions/ denominations in order to let them know the true message of being a Christian, in fact, the church welcomed thousands of converts each month.

   Ganiyan ang nasa tunay na relihiyon, may pagmamalasakit sa miyembro.

   Naniniwala kayo na mapapahamak sila pag sumama sila sa amin. Pero hindi ninyo sila mapigilan, kapag gusto na nilang umalis.

   hindi naman sa gayon, kaya nga may apologetic group nga ang Iglesiya Katolika in order to bring back those lost sheeps that we have. But since every person has its own life and decision, we cannot force them to go back to the catholic faith but hence the only solution to that is prayer and more acts of charity and patience to ther homecoming.

   Gaya ng kaibigan kong sakristan na naging INC. Nung siya’y nagsusuri sa INC, patuloy pa rin siyang nagsisimba at nagsasakristan.

   well, it is his decision, no matter how far or how religious that person is, but as long as he is still trying to concoct to his mind his personal views about the Christian faith, then what can we do? can you force him to go back to the Catholic faith even if his conscience does not?

   Bawat leksiyon na kaniyang natutunan, itinatanong niya sa Pari, Maraming beses na hindi makasagot sa kaniya yung Pari, hanggang sa dumating sa punto, na sinabihan na lang siya nung Pari na,

   “IGINAGALANG KO ANG IYONG PASIYA, KUNG SA PANINGIN MO IYANG PUPUNTAHAN MO ANG TAMA…”

   tama ang sinabi ng pari, hindi pinipilit ng iglesia Katolika na puwersahing maniwala ang bawat mananampalataya sa talagang itinuturo nito, dahil bawat isa sa atin, may mga personal point of views about faith, kung paiiralin natin ang personal nating mga pananaw patungkol sa paniniwala, nasa sa iyo na iyan.,

   Matthew 13: 1-23 implies the idea that Jesus’ preaching is not a forceful one but an optimistic and distincts it to those who had recieved and to those who do not like or not yet recieved His good news.

   Kaya pagkatapos nun…nagpatuloy na siya sa Iglesia, at ngayon siya’y isa nang Diakono ang asawa naman niya’y naging Choir.

   KAYA NGA PATULOY KAYONG MAUUBOS, DAHIL WALA KAYONG MAGAWA SA PAG-ALIS NG MGA NAGIGISING NINYONG MGA KAANIB NA HINDI SARADO ANG PAG-IISIP NA KAMUKHA MO.

   hindi kami nauubos, in fact 1.2 Billion and counting kami ngayon sa buong mundo, ang sabi ko nga sa inyo sa blog ni readme, eh ang kaya niyo lang naman mga pipitsugin, meaning yung mga nominal, mga di nakakaintindi, mga di aktibo at mga skeptics at isa pa, hindi naman yayaman ang isang business kung sa maliliit na prey sila huhugot ng mga costumers, doon sila sa marami dahil marami silang kayang mauuto kagaya ng ginagawa ninyo ngayon.

   Nananaginip ka LAGANAP NA ANG INC SA MAHIGIT 88 BANSA SA DAIGDIG, AT MAHIGIT NANG ISANG 100 NA LAHI NG MGA TAO ANG MGA KAANIB NITO….

   PASENSIYA KA KUNG HINDI MO IYAN ALAM…OBVOIUS NAMAN NA WALA KANG ALAM SA INC EH…NANGHUHULA KA LANG.

   alam ko iyan pre, kung tutuusin, mga nakapag-asawa ng pinay o pinoy lamang ang majority sa nakukuha ninyo, 88 bansa nga, ilang porsiyento nga lang naman sa kabuuan ng populasiyon..alam mo yung, 0.00% sa total world population?…hehehe

 6. #15 by Christian on August 25, 2011 - 1:22 am

  Sabi mo:

  “Another thing, the church made lots of solutions to that, and good to say, the church grown so fast and many already understand what truly the church teaches. Typical proofs were the Anglicans turning to be Catholics and Orthodox Churches go back to the Catholic Church, now your concern about Filipinos cnverting to INC is just petty case, where are you now in the figures of world religions?… O.000% lang kayo, so petty as in, small unknown church.”

  Halatang typical Catholic ka nga, kasi wala kang alam sa nakalagay sa Bible, hindi padamihan iyan…dahil sinabi ni Cristo ganito:

  Mat 7:13 “Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka’t maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at MARAMI ANG DOO’Y NAGSISIPASOK”

  Mat 7:14 “Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at KAKAUNTI ANG NAKAKASUMPONG NOON.”

  Klaro sa Biblia na kakaunti lang ang Makakasumpong ng daan patungo sa BUHAY o KALIGATASAN, at mas marami ang mapupunta sa kapahamakan…

  KAYA NGA EBIDENSIYA PA NGA NG PAGIGING HINDI TOTOO IYONG NAPAKARAMING MIYEMBRO…GAYA NG RELIHIYON MO…ANG DAMING MIYEMBRO…KAYA TIYAK NA TIYAK HIDI TUNAY NA RELIHIYON IYAN…

  Sabi mo pa:

  “About the CFD, go to Davao nga, doon sa Rizal Park, makikita mo how INCs are becoming laughing stocks in debates. hehehe.”

  Eh natitiyak ko naman na ang pinagtatawanan niyo lang doon ay mga ordinaryong kapatid, I’m SURE WALANG MINISTRO RUN..

  KAHIT PAGTAWANAN NINYO AT MAIPAHIYA NINYO ANG DAANG LIBONG ORDINARYONG KAPATID NAMIN SA RIZAL PARK NA IYAN SA DAVAO, WALANG KUWENTA SA AMIN IYON…

  DAHIL PARA SA AMIN HANGGANG HINDI ANG MINISTRO NAMIN ANG MAKIKITA NAMING MAPAPAHIYA AT MAIIPIT SA HARAP NG MADLA…AY SAKA LANG KAMI MATITIGATIG…IYAN ANG TATANDAAN MO…

  TAMA KA WALA TALAGANG IDINIDEKLARANG PANALO SA PUBLIC DEBATE…PERO MAKIKITA MO KUNG SINO ANG NAPAPAHIYA AT KUNG SINO ANG NAIIPIT, AT HINDI MAKASAGOT…DUN MALALAMAN MO DAHIL ANG AUDIENCE ANG JUDGE NG DEBATE, AT SILA ANG MAKAPAGSASABI KUNG SINO ANG NANANAIG AT NAGWAWAGI…

  • #16 by flewen on August 25, 2011 - 7:59 am

   Sabi mo:

   “Another thing, the church made lots of solutions to that, and good to say, the church grown so fast and many already understand what truly the church teaches. Typical proofs were the Anglicans turning to be Catholics and Orthodox Churches go back to the Catholic Church, now your concern about Filipinos cnverting to INC is just petty case, where are you now in the figures of world religions?… O.000% lang kayo, so petty as in, small unknown church.”

   Halatang typical Catholic ka nga, kasi wala kang alam sa nakalagay sa Bible, hindi padamihan iyan…dahil sinabi ni Cristo ganito:

   Mat 7:13 “Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka’t maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at MARAMI ANG DOO’Y NAGSISIPASOK”

   the verse implies to your church, why? because as of now, you are boasting that monthly, there were many Filipino Catholics converting to manalista church, is that not an evidence of your ignorance?

   Mat 7:14 “Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at KAKAUNTI ANG NAKAKASUMPONG NOON.”

   Klaro sa Biblia na kakaunti lang ang Makakasumpong ng daan patungo sa BUHAY o KALIGATASAN, at mas marami ang mapupunta sa kapahamakan…

   kalokohan, I am just facts, why is it hard for you to understand that the reality is based on how people are now realizing the true church made by Christ? remember, though I am sharing with you in here veracities of the conversion to the Catholic Faith, it doesn’t mean that all of them are saved, what I mean in here that many of them are trying to learn the truth even if they are imperfect. gets?

   KAYA NGA EBIDENSIYA PA NGA NG PAGIGING HINDI TOTOO IYONG NAPAKARAMING MIYEMBRO…GAYA NG RELIHIYON MO…ANG DAMING MIYEMBRO…KAYA TIYAK NA TIYAK HIDI TUNAY NA RELIHIYON IYAN…

   who is boasting that monthly, there were many Catholics converting to manalista church?

   Sabi mo pa:

   “About the CFD, go to Davao nga, doon sa Rizal Park, makikita mo how INCs are becoming laughing stocks in debates. hehehe.”

   Eh natitiyak ko naman na ang pinagtatawanan niyo lang doon ay mga ordinaryong kapatid, I’m SURE WALANG MINISTRO RUN..

   KAHIT PAGTAWANAN NINYO AT MAIPAHIYA NINYO ANG DAANG LIBONG ORDINARYONG KAPATID NAMIN SA RIZAL PARK NA IYAN SA DAVAO, WALANG KUWENTA SA AMIN IYON…

   DAHIL PARA SA AMIN HANGGANG HINDI ANG MINISTRO NAMIN ANG MAKIKITA NAMING MAPAPAHIYA AT MAIIPIT SA HARAP NG MADLA…AY SAKA LANG KAMI MATITIGATIG…IYAN ANG TATANDAAN MO…

   TAMA KA WALA TALAGANG IDINIDEKLARANG PANALO SA PUBLIC DEBATE…PERO MAKIKITA MO KUNG SINO ANG NAPAPAHIYA AT KUNG SINO ANG NAIIPIT, AT HINDI MAKASAGOT…DUN MALALAMAN MO DAHIL ANG AUDIENCE ANG JUDGE NG DEBATE, AT SILA ANG MAKAPAGSASABI KUNG SINO ANG NANANAIG AT NAGWAWAGI…

   eh sa lahat naman ng debate dito sa davao eh pinagtatawanan talaga kayo eh, why? because they were not able to answer the rebuttals of either Catholic or non-Catholic debaters at the Rizal Park, Davao City, kaya nga the most important solution to do in order na ma-ease yang doubt ninyo sa sinasabi ko is to visit Rizal Park in Davao because every Sunday, there’s always public debate or speech going on in there.

   • #17 by Christian on August 29, 2011 - 2:22 pm

    May MINISTRO bang nagpupunta doon sa Rizal Park sa Davao?

    Would you mind answering me with full honesty?

   • #18 by flewen on August 29, 2011 - 6:19 pm

    there are po…maybe you could also try to ask bombo radyo philippines- davao branch for the list of the debaters signing on for public debates especially inc debaters..some were already old ministers i think…but i cannot pinpoint to you who they are because i am not very particular sa mga names ng mga debaters ninyo..while some are also deacons…and that is my honest answer..anyway, let’s go back to the topic..

 7. #19 by System32 on December 23, 2011 - 5:16 pm

  Pwede bang makisali? natuwa lang kasi ako sa thread…….Mula dito sa aking nabasa…

  “Sagot: hindi ito isang doktrina, kung hindi isa lamang disiplina na exclusive lamang sa mga nagpapari o nagmamadre, pakitaan mo ako ng Catholic Document na nagssabing ang hindi pag-aasawa ng mga pari at madre ay isang doktrina o turo?”

  Meron lang ako napansin dito…hindi ba ang pag dedesiplina ay may kalakip na pagtuturo?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
  http://dictionary.reference.com/browse/discipline

  Halimbawa may anak ka, dinidisiplina mo. Paano mo dinidisplina? Di ba sinasabihan mo sya ng mga dapat gawin? at itinuturo kung paano? So may kasamang teaching. Pagtuturo. Tine-train mo. May pagtururo.

  At saka naniniwala ako sa sinabi nya na ang Desiplina ay para lang sa mga gusto mag pari at mag madre. Totoo yun. Sa mga pari at madre lang yun itinuturo, hindi sa mga ordinary members lang ng catholic. So kung gusto mo magpari, eh kailangan mo sumunod sa decipline nila na bawal mag asawa. So, anu gagawin mo?sasabihin mo sarili mo, wag ka mag aasawa, kinokontrol mo sarili mo. May pagtuturo padin.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
  http://dictionary.reference.com/browse/discipline

  Pero, ang hula na BEAST na may bilang na 666 ay hindi naman sa mga miyembro ng mga iglesia katolika inilaan yung hula kundi sa PAPA kasi sa kanya nakita ang mga palatandaan.

  Ang mga miyembro ng PAPA, andyan na din yung mga pari, madre at katoliko, at ilang kaanib na kasama sa samahanang ito ay sila yung tumanggap ng TANDA sa noo sa pamamagitan ng pangalan ng BEAST 666( at may babala ang biblia dito.

  “At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, “Kung ang sinoman ay sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya’y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Kordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila’y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan.”

  At saka hindi natin pwede sabihin na hindi nag exist itong BEAST 666 kasi sabi may nabasa ako sa bible na andito na sa sanlibutan. At alam natin yung Vicarius Filii Dei ay may bilang na 666 ayon sa revelation. Kung fake ang tittle na yan. PAANO LUMABAS YAN? Di ba Latin words yung VICARIUS FILII DEI? At yung Latin words ay ginagamit ng roman catholics?
  http://www.aloha.net/~mikesch/666.htm

  • #20 by flewen on January 6, 2012 - 3:39 am

   Pwede bang makisali?

   sure, pupuwede…

   natuwa lang kasi ako sa thread…….Mula dito sa aking nabasa…

   sure, mag-enjoy ka, walang problema po diyan

   “Sagot: hindi ito isang doktrina, kung hindi isa lamang disiplina na exclusive lamang sa mga nagpapari o nagmamadre, pakitaan mo ako ng Catholic Document na nagssabing ang hindi pag-aasawa ng mga pari at madre ay isang doktrina o turo?”

   Meron lang ako napansin dito…hindi ba ang pag dedesiplina ay may kalakip na pagtuturo?
   http://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
   http://dictionary.reference.com/browse/discipline

   sa pagkakaalam ko nang binasa ko ang definition ng disiplina eh walang sinasabi diyan na magkatulad ang definition ng teachings at discipline…ayon sa encarta encyclopedia, ang definiton ng disiplina ay regulation, meaning, batas sa isang grupo o samahan, ang mga pari po ay samahan ng mga relihiyosong naglilingkod sa Diyos so para sa kanila lamang po iyan, hindi po kasali ang mga mananampalataya sa batas na ito…

   ayon din po sa encarta encyclopedia, ang disiplina rin po ay order, control, restraint, obedience, authority

   source: Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

   wala pong nakasaad na ito rin po ay doktrina.

   now, tingnan po natin ang meaning ng doctrine,

   “policy, principle, set of guidelines, canon, dogma, rule, guideline, creed, code”

   source: Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

   wala po diyang sinasabi na isa po itong order, o control or obedience or authority, ang sinasabi po diyan ay guidline, creed or code ng isang grupo ng mananampalataya at para sa lahat ng mga nananampalataya, hindi po sa iisang grupo sa loob ng isang malaking bloc ng mananampalataya, mag-aral po ng dictionary sir, mapapahiya ka lang.

   Halimbawa may anak ka, dinidisiplina mo. Paano mo dinidisplina? Di ba sinasabihan mo sya ng mga dapat gawin? at itinuturo kung paano? So may kasamang teaching. Pagtuturo. Tine-train mo. May pagtururo.

   eh hindi mo po siya dinodoktrinahan, binibigyan mo lang siya ng disiplina or control sa isang bagay na dapat hindi mo gawin, eh ang doktrina po ay ang mga dapat mong gawin..at besides, hindi naman po itinuturo ang celibacy sa mga lay man, hindi rin po ito itinuturo sa mga kaparian, kung hindi iniimplement po ito para sa isang pagcontrol na dapat hindi ka mag-asawa, kung hindi mo kaya ang ganitong misiyon, malaya kang makakalabas, eh ang doktrina po, hindi, susundin mo dapat lahat ng mga nakasaad nito dahil parte iyan ng paniniwala mo bilang isang mananampalataya…

   At saka naniniwala ako sa sinabi nya na ang Desiplina ay para lang sa mga gusto mag pari at mag madre. Totoo yun. Sa mga pari at madre lang yun itinuturo, hindi sa mga ordinary members lang ng catholic. So kung gusto mo magpari, eh kailangan mo sumunod sa decipline nila na bawal mag asawa. So, anu gagawin mo?sasabihin mo sarili mo, wag ka mag aasawa, kinokontrol mo sarili mo. May pagtuturo padin.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
   http://dictionary.reference.com/browse/discipline

   hindi nga iyon itinuturo sa kanila dahil hindi naman po ito teachings, kung hindi batas po ito na dapat sundin ng isang neophyte sa pagpapari o pagmamadre, kahit magbasa ka pa ng iba’t ibang encyclopedia, may distinction ang teachings/doctrine sa law/discipline…kaya nga in every statement, sinasabi na “rule of law” hindi rule lang o law lang to identify a certain actions to be done as a citizen, so hindi siya redundant kasi may distinction ito sa usage at definition…

   Pero, ang hula na BEAST na may bilang na 666 ay hindi naman sa mga miyembro ng mga iglesia katolika inilaan yung hula kundi sa PAPA kasi sa kanya nakita ang mga palatandaan.

   wala naman po diyang sinasabi na title ng papa ang 666 eh, at wala pong document to say na ito ay OFFICIAL title of the pope, sa pagkakaalam ko ha, gusto mong ipasok ang donation of constantine sa topic na ito, eh isa kasing fraud document kasi iyan eh..

   Ang mga miyembro ng PAPA, andyan na din yung mga pari, madre at katoliko, at ilang kaanib na kasama sa samahanang ito ay sila yung tumanggap ng TANDA sa noo sa pamamagitan ng pangalan ng BEAST 666( at may babala ang biblia dito.

   wala po akong nabasa sa bibliya about niyan na ang papa ang 666, kahit sa hula eh napakalayo po ito sa dicothomy ng passage dahil yung 666 po aaccording sa maraming source eh ang emperador na si nero…

   “At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, “Kung ang sinoman ay sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya’y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Kordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila’y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan.”

   si emperador nero po ang sinasabi diyan, code po iyan to portray what happened during persecution of christians noong panahon ng paganong imperyong romano

   At saka hindi natin pwede sabihin na hindi nag exist itong BEAST 666 kasi sabi may nabasa ako sa bible na andito na sa sanlibutan. At alam natin yung Vicarius Filii Dei ay may bilang na 666 ayon sa revelation.

   wala po akong sinasabi dito na hindi nag-exist ang 666, ang sabi ko po, hindi akma para sa santo papa ang 666 dahil sa pag-aamin na rin ng mga naunang nag-advocate nito, si emperador nero ang tinutukoy diyan..

   Kung fake ang tittle na yan. PAANO LUMABAS YAN? Di ba Latin words yung VICARIUS FILII DEI? At yung Latin words ay ginagamit ng roman catholics?
   http://www.aloha.net/~mikesch/666.htm

   fake po ang title na iyan, ang article sa aloha.net po, basehan niya ang mga write ups ng donation of constantine or documents that does not define any title, but only describes a certain religious leader..so magkaiba po ang title sa name-calling ha..

   Pwede bang makisali? natuwa lang kasi ako sa thread…….Mula dito sa aking nabasa…

   siyempre, malaya kang makakasali, salamat..

 8. #21 by Ren on October 10, 2014 - 5:51 pm

  sa totoo yang mga ibt ibang relihiyon ang sumisira sa mga tao. nobodys prfect, malalim at mabusisi ng pg aaral ng bibliya. kya maraptin nyo sanang wag magtalo. hndi maganda yan. magkaiba lng ng relihyon pero iisang Dios pdn ang ating kinikilala at un ay si Hesus at ang Ama.

  • #22 by flewen on January 10, 2015 - 4:43 pm

   ang pag=aalam sa katotohanan ay magkaiba sa pakikipagtalo.. Ang pinagdidiinan dito ay katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Baga ay sinasabi mo po na ang relihiyon ay hindi nakakatulong upang malaman ay katotohanan kaibigan, at iyan ay isang masamng ehemplo ng INDIFFERENTISM. isang heresy na sadyang sinusunod ninyong mga protestante lalo na sa mga miyembro ng iba’t ibang sekta ng Born Again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: